Privacybeleid - Asured

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming.

U-insurances S.L., als de eigenaar van de website, vermeld in deze sectie het bedrijfsprivacybeleid, over de persoonlijke informatie die de gebruiker kan verstrekken bij het bezoeken van Asured.nl.

Het doel van het privacybeleid is om informatie op internet en de gegevens die de gebruiker op internet invoert, te beschermen.

Dit privacybeleid wordt beheerst door de naleving van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

2. Gebruik en verwerking van persoonsgegevens

2.1 Verantwoordelijk voor behandeling

De verantwoordelijken voor de behandeling van persoonsgegevens die Gebruiker en/of Klant aanleveren zijn:

Fortegra Insurance Company Europe Limited
hierna de VERZEKERAARS.

U-insurances S.L., met adres in Alcobendas (Madrid), aan de Avenida de la Industria, 6 (Madrid) en CIF B-87144234 is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van de VERZEKERAARS. Asured werkt samen met Plan y Ahorra Insurance Advisors.

Evenzo wordt het elektronische contactadres van de functionaris voor gegevensbescherming van beide bedrijven gerapporteerd:

Fortegra Insurance Company Europe Limited: dpofficer@fortegramalta.com .

2.2 Verwerkingsdoeleinden

De persoonsgegevens die door de Gebruikers en/of Klanten worden verstrekt, zullen worden opgenomen in een Register van Behandelingen dat eigendom is van DE VERZEKERAARS en dat zal worden verwerkt om de contractuele en/of precontractuele relatie tussen de partijen te ontwikkelen en om promotionele informatieve communicatie ontvangen van diensten geleverd door DE VERZEKERAARS, via telefoon, elektronische, post of andere vormen van communicatie op afstand met betrekking tot de financiële, verzekerings- en bijstandssector of andere soortgelijke sectoren.

De Gebruiker en/of Cliënt machtigt DE VERZEKERAAR uitdrukkelijk om persoonsgegevens of enige andere informatie met betrekking tot de geleverde dienst die zij voorafgaand en/of tijdens de levering van de dienst verlenen, te verwerken voor het hierboven beschreven doel.

DE VERZEKERAAR kan aan haar netwerk van medewerkers de identificatiegegevens van de Gebruiker en/of Cliënt van DE VERZEKERAAR meedelen, zoals naam, voornaam en telefoonnummer, evenals de nodige informatie en/of documentatie met betrekking tot de gecontracteerde dienst. , voor de vervulling van de doeleinden van hetzelfde en wiens weigering de bepaling ervan onmogelijk zou maken.

Evenzo kunnen DE VERZEKERAARS de gegevens van Gebruikers en/of Klanten meedelen aan die overheidsinstanties of betrokken partijen, wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de gecontracteerde dienst en/of er een wettelijke verplichting of machtiging is die dit vereist. De Gebruiker en/of Cliënt van LOS INSURERS garandeert dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn, en is verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade of verlies die kan worden veroorzaakt als gevolg van de schending van een dergelijke verplichting . In het geval dat de verstrekte gegevens eigendom zijn van een derde partij, garandeert de Gebruiker en/of Klant dat zij deze derde partij hebben geïnformeerd over de aspecten die in deze clausule zijn opgenomen en hun uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen om hun gegevens aan DE VERZEKERAAR te verstrekken voor de aangegeven doeleinden.

 

2.3 Informatie over gegevensverwerking voor het verzenden van communicatie

De gegevens die worden gebruikt of verstrekt in informatieve en/of promotionele communicatie worden door DE VERZEKERAAR verwerkt voor doeleinden die bestaan uit het verzenden van elektronische communicatie van informatieve aard over diensten, activiteiten, publicaties, vieringen, felicitaties en sociale en professionele evenementen van DE VERZEKERAARS. de verzekerings- en financiële sector die voor Gebruiker en/of Opdrachtgever van belang kan zijn; de monitoring en optimalisatie van marketingcampagnes die worden uitgevoerd met behulp van technologieën voor dit doel.

DE VERZEKERAAR herinnert u eraan dat de toestemming voor het verzenden van dergelijke communicatie op elk moment kan worden ingetrokken door de Gebruiker en/of Klant door gebruik te maken van het mechanisme dat voor dit doel is ingeschakeld in elk van de ontvangen communicatie.

Het criterium van gegevensbehoud zal gebaseerd zijn op de manifestatie in strijd met de behandeling van uw kant. In ieder geval kunnen de rechten op toegang, rectificatie of verwijdering, beperking van de behandeling, oppositie en overdraagbaarheid worden uitgeoefend via de elektronische adressen die zijn vastgesteld in sectie 2.1, met een fotokopie van de DNI of een gelijkwaardig document.

 

2.4 Persoonsgegevens van derden

In het geval dat de persoonsgegevens zijn verstrekt door een andere persoon dan de Gebruiker en/of Cliënt van DE VERZEKERAARS of de eigenaar van de gegevens, die optreedt als hun vertegenwoordiger, garandeert deze vertegenwoordiger dat hij de inhoud van deze clausule aan de eigenaar van de verstrekte gegevens en uw uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen om uw gegevens voor de aangegeven doeleinden aan DE VERZEKERAAR te verstrekken. Het garandeert ook dat de verstrekte gegevens nauwkeurig en up-to-date zijn, en is verantwoordelijk voor alle schade of verlies, direct of indirect, die kan worden veroorzaakt als gevolg van de schending van een dergelijke verplichting.

 

2.5 Bewaartermijn persoonsgegevens

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie wordt gehandhaafd en vervolgens zolang de verwijdering niet door de belanghebbende wordt gevraagd en niet mag worden verwijderd omdat ze noodzakelijk zijn voor de nakoming van een wettelijke verplichting, voor de het formuleren, uitoefenen en verdedigen van claims, of wanneer het behoud ervan vereist is om de toepassing van enig voordeel, korting of promotioneel voordeel voor de klant mogelijk te maken.

In het geval dat de Gebruiker en/of Klant hun toestemming voor de verwerking van hun gegevens intrekt of het recht op annulering of verwijdering uitoefent, worden hun persoonlijke gegevens geblokkeerd ter beschikking gehouden van de Administratie en de Rechtbanken gedurende de vastgestelde wettelijke termijnen om te voldoen aan de mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandeling ervan.

 

2.6 Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de behandeling van persoonsgegevens van Gebruikers en/of Klanten door DE VERZEKERAARS, ligt in de letters a), b) en c) van nummer 1 van artikel 6 van Verordening (EU) 2016/679, van 27 april.

Daarom is DE VERZEKERAAR gerechtigd om de verwerking van persoonsgegevens uit te voeren op grond van het volgende:

Gebruiker en/of Opdrachtgever heeft zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de beschreven doeleinden die de verwerking van Gebruiker- en/of Opdrachtgeversgegevens vereisen.
De Gebruiker en/of Klant heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van een contractuele of precontractuele relatie ter attentie van hun informatieaanvraag en/of uitvoering van de dienstverlening.
De Gebruiker en/of Cliënt heeft geïnformeerde toestemming gegeven voor het versturen van commerciële communicatie met betrekking tot producten en/of diensten van DE VERZEKERAARS die voor de Gebruiker en/of Cliënt van belang kunnen zijn.
Daarnaast wordt Gebruiker en/of Klant geïnformeerd dat er wettelijke verplichtingen zijn die de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de verleende diensten, vereisen.

2.7 Categorie ontvangers

De persoonsgegevens van Gebruikers en/of Klanten van DE VERZEKERAAR kunnen worden doorgegeven aan gemeenschappelijke bestanden voor de afwikkeling van schadegevallen, actuariële statistische samenwerking en voorbereiding van verzekeringstechniekstudies, evenals aan Medeverzekerings- en Herverzekeringsmaatschappijen.

 

2.8 Internationale overschrijvingen

Alle persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt, wordt opgeslagen op beveiligde servers en kan alleen buiten Spanje en de Europese Economische Ruimte worden overgedragen als de contractuele verplichtingen van adequate bescherming zijn vastgesteld.

 

2.9 Rechten van de belanghebbenden

De Gebruiker en/of Klant kan tegenover DE VERZEKERAAR het recht uitoefenen op toegang, rectificatie of verwijdering, beperking van hun behandeling, verzet, overdraagbaarheid en om zich te verzetten tegen geautomatiseerde individuele beslissingen.

Evenzo kunnen ze hun toestemming intrekken als ze deze voor een specifiek doel hebben verleend, en kunnen ze hun voorkeuren op elk moment wijzigen.

De Gebruiker en/of de Klant kunnen elk van de in de vorige paragraaf vermelde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen met vermelding van het recht dat ze uitoefenen, gericht aan DE VERZEKERAARS op de elektronische adressen die zijn vastgelegd in sectie 2.1, waarbij in beide gevallen een kopie van de DNI wordt bijgevoegd , NIE of paspoort en de documentatie die, indien van toepassing, het verzoek ondersteunt.

Bovendien wordt de Gebruiker en/of Klant geïnformeerd dat ze elk type claim met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens kunnen richten aan het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming http://www.agpd.es , Controleautoriteit van de Spaanse Staat.

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid en de juridische kennisgeving op internet raadplegen: www.asured.nl

3. Beveiligingsmaatregelen

DE VERZEKERAAR deelt u mee dat zij de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen hebben getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en wijziging, verlies en ongeoorloofde behandeling en/of toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan ze worden blootgesteld, of ze nu afkomstig zijn van menselijk handelen of van de fysieke of natuurlijke omgeving. Een en ander in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9 van het LOPD en Titel VIII van het RLOPD.

Evenzo hebben DE VERZEKERAARS aanvullende maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie in hun organisatie te versterken. Deze entiteiten handhaven voortdurend het toezicht, de controle en de evaluatie van de processen om de privacy van gegevens te respecteren.

 

4. Uitoefening van rechten: toegang, rectificatie, onderdrukking, oppositie en overdraagbaarheid

De personen die hun gegevens aan DE VERZEKERAAR hebben verstrekt, kunnen met elk van hen contact opnemen om vrijelijk hun recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen met betrekking tot de gegevens die in hun bestanden zijn opgenomen.

De belanghebbende kan zijn rechten uitoefenen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan DE VERZEKERAAR op de elektronische adressen vermeld in punt 2.1, met vermelding van zijn gegevens, bewijs van zijn identiteit en de redenen van zijn verzoek. U kunt uw rechten ook uitoefenen via het e-mailadres dat in elke promotie of campagne wordt vermeld.

5. Links

Als service aan onze bezoekers kunnen onze websites hyperlinks bevatten naar andere sites die niet beheerd of gecontroleerd worden door DE VERZEKERAARS. Daarom garanderen DE VERZEKERAARS niet, noch zijn zij verantwoordelijk voor de wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarheidsgetrouwheid en actualiteit van de inhoud van dergelijke websites of hun privacypraktijken. Houd er rekening mee dat hun privacypraktijken kunnen verschillen van de onze voordat u uw persoonlijke gegevens aan deze niet-VERZEKERAAR-websites verstrekt.

 

6. Gebruik van “Cookies”

De meeste informatie die we van onze websites verzamelen, is anonieme informatie. Cookies zijn een hulpmiddel dat door webservers wordt gebruikt om informatie over gebruikers op te slaan en op te halen. Het is niets meer dan een tekstbestand dat sommige servers de browser vragen om naar uw harde schijf te schrijven, met informatie over wat de pagina heeft gedaan.

Bij LOS INSURERS respecteren we de privacy van onze bezoekers, om meer te weten te komen over het gebruik van cookies, raadpleeg de link “cookiebeleid”.

7. Minderjarigen

De website, acties en diensten van THE INSURERS zijn niet gericht op minderjarigen. Deze entiteiten zijn echter vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor de schending van deze vereiste.

 

8. Anderen

Om gebieden met beperkte toegang te betreden, moeten gebruikers over de bijbehorende toegangscodes beschikken. DE VERZEKERAAR behoudt zich het recht voor om het registratieverzoek van een gebruiker vrijelijk te accepteren of te weigeren. De gegevens die door gebruikers worden ingevoerd, moeten nauwkeurig, actueel en waarheidsgetrouw zijn en zullen worden verwerkt en behandeld in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Gebruikers zijn in ieder geval verantwoordelijk voor de bewaring van hun toegangscodes, dus alle schade die kan voortvloeien uit oneigenlijk gebruik ervan, evenals hun verlies of enige andere omstandigheid die zich kan voordoen, is uitsluitend hun verantwoordelijkheid. van toegang tot het gebruik ervan door onbevoegde derden. Gebruikers moeten de entiteit LOS VERZEKERAARS onmiddellijk op de hoogte stellen, zodat deze kan overgaan tot blokkering en vervanging.

 

9. Wijziging van het privacybeleid

DE VERZEKERAAR behoudt zich het recht voor om zijn privacybeleid te wijzigen, volgens zijn eigen criteria, of gemotiveerd door een wetgevende, jurisprudentiële of leerstellige wijziging van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming.

Elke wijziging van het privacybeleid zal ten minste tien dagen vóór de effectieve toepassing ervan worden gepubliceerd. Het gebruik van het Web na genoemde wijzigingen impliceert de aanvaarding ervan.